Záruka

Spoločnosť zaručuje, že tovar dodaný Odberateľovi je v okamihu prechodu nebezpečenstva škody bez vecných a právnych závad, ibaže tieto Podmienky alebo príslušná kúpna zmluva stanovuje inak. V prípade, že vec pri prevzatí Odberateľom, ktorý je spotrebiteľom nie je v zhode s kúpnou zmluvou (rozpor s kúpnou zmluvou), má Odberateľ, ktorý je spotrebiteľom právo na to, aby Dodávateľ bezplatne a bez zbytočného odkladu uviedol vec do stavu zodpovedajúceho kúpnej zmluve, a to podľa požiadavky Odberateľa buď výmenou veci, alebo jej opravou; ak nie je tento postup možný, môže Odberateľ požadovať primeranú zľavu z ceny tovaru alebo od zmluvy odstúpiť. Rozpor s kúpnou zmluvou, ktorý sa prejaví v priebehu šiestich mesiacov odo dňa prevzatia tovaru, sa považuje za rozpor existujúci už pred jej prevzatím, ak to neodporuje povahe tovaru alebo ak sa nedokáže opak.

Odberateľ je povinný tovar pri prevzatí riadne skontrolovať. Ak dodaný tovar pri prevzatí Odberateľom vykazuje zjavné nedostatky, je Odberateľ povinný tieto chyby bezodkladne vytknúť Spoločnosti.

Spoločnosť poskytuje na dodaný tovar záruku v dĺžke 2 rokov od okamihu prechodu vzniku nebezpečenstva škody na veci na Odberateľa, a ďalej s výnimkami niektorých druhov tovaru, u ktorého je uvedená odlišná záručná doba. Ak Odberateľ tovar kupuje na účely jeho ďalšieho predaja, platia pre danú dodávku tovaru ustanovení obchodného zákonníka o zodpovednosti za nedostatky pri kúpe tovaru. Práva zo zodpovednosti za chyby musí byť u Spoločnosti uplatnená v lehote stanovenej týmito Podmienkami, kúpnou zmluvou alebo relevantnými právnymi predpismi.

V prípade odstrániteľnej závady tovaru je Odberateľ oprávnený požadovať: (i) odstránenie závady alebo (ii) výmenu chybného tovaru za tovar bez závad (iba však v prípade závady podstatnej). Ak tento postup nie je možný, je Odberateľ oprávnený požadovať primeranú zľavu z kúpnej ceny alebo má právo od kúpnej zmluvy ohľadom daného tovaru odstúpiť. V prípade neodstrániteľnej chyby tovaru je Odberateľ oprávnený požadovať : (i) výmenu chybného tovaru za tovar bez zavad (iba v prípade vady podstatnej) alebo (ii) primeranú zľavu z kúpnej ceny alebo (iii) je oprávnený od kúpnej zmluvy ohľadom daného tovaru odstúpiť (iba v prípade závady podstatnej). Spoločnosť je oprávnená Odberateľom zvolený spôsob nápravy závady odmietnuť (len s ohľadom na odstránenie závad alebo výmenu tovaru), a to v prípade, keď Odberateľom zvolený spôsob nápravy nie je v danom prípade možný alebo je možný iba s podstatnými nákladmi na strane Spoločnosti alebo s podstatným časovým zdržaním (teda len s ohľadom na odstránenie vád alebo výmenu tovaru). Pre vylúčenie všetkých pochybností Spoločnosť prehlasuje, že právo Odberateľa na výmenu chybného tovaru alebo na odstúpenie od kúpnej zmluvy nie je dané v prípade drobných závad, ktoré neovplyvňujú funkčnosť daného tovaru.

Ohľadom prípadných nárokov na náhradu škody spôsobenú vadou výrobku platia príslušné právne predpisy.

Odberateľ je si výslovne vedomý skutočnosti, že Spoločnosť nepreberá akúkoľvek zodpovednosť a práva zo záruky sú vylúčené v prípade (i) závad, ktoré vznikli nesprávnym užívaním alebo neprimeraným zaťažovaním tovaru zo strany používateľov a v prípade (ii) opotrebiteľných súčasťou tovaru, u ktorých je predpokladaná pravidelná výmena (napr. v závislosti od rozsahu používania tovaru) a tovar, ktorého výrobcom uvádzaná životnosť je obmedzená a v okamihu vzniku tvrdenej závady životnosť daného výrobku uplynula.

Ak Spoločnosť dodáva Odberateľovi tovar vrátane záruky poskytovanej výrobcom daného výrobku, platí, že uzatvorením kúpnej zmluvy sú postupované všetky prípadné nároky Spoločnosti voči výrobcovi daného tovaru vyplývajúce z poskytnutej záruky za kvalitu tovaru, ibaže z poskytnutej záruky alebo zmluvy medzi výrobcom daného tovaru a Spoločnosťou plynie, že daná záruka je poskytnutá každému finálnemu a oprávnenému užívateľovi tovar (tj. postúpenie záruky konečnému užívateľovi nie je vyžadované). Spoločnosť je povinná oznámiť Odberateľovi všetky relevantné údaje o výrobcovi, ktoré má k dispozícii, a ktoré sú nevyhnutné pre riadne uplatnenie možných záručných nárokov Odberateľom.

Profesionálna elektrotechnika a náradie našich značiek
Nový 100 stranový katalóg
Pre komfortnejšie prehliadanie nášho eshopu používame cookies. Prechádzaním webu súhlasíte s ich používaním.

Rychly dopyt
Maloobchodný e-shop
Veľkoobchodný e-shop
Conrad Electronic
Môj účet ▼
Náhľad košíka (0) ▼